Subscribe Now

(Farsi/Persian Radio Messages) پیامهای رادیویی

.در اینجا میتوانید به پیامهای دکتر استانلی که به فارسی ترجمه شده گوش دهید

Loading Player ...
 • تنها درب به سوی بهشت ـ قسمت 1
  24:30
 • تنها درب به سوی بهشت ـ قسمت 2"},
 • پدر آسمانی ماـ قسمت 1
  24:30
 • پدر آسمانی ماـ قسمت 2
  24:30
 • عیسی مسیح پسر خدا
  24:30
 • خداوندی که صحبت می کند ـ قسمت 1
  24:30
 • خداوندی که صحبت می کند ـ قسمت 2
  24:30
 • هدف خدا در صحبت کردن ـ قسمت 1
  24:30
 • هدف خدا در صحبت کردن ـ قسمت 2
  24:30
 • نا موفق بودن در شنیدن فرمان خدا ـ قسمت 1
  24:30
 • نا موفق بودن در شنیدن فرمان خدا ـ قسمت 2
  24:30
 • تشخیص دادن صدای خداوند ـ قسمت 1
  24:30
 • تشخیص دادن صدای خداوند ـ قسمت 2
  24:30
 • عیسی مسیح قوت ما
  24:30
 • تعمید , اجبار یا اختیار
  24:30
 • آیا تفاوتی میکند که به چه چیز ایمان داریم؟ ـ قسمت 1
  24:30
 • آیا تفاوتی میکند که به چه چیز ایمان داریم؟ ـ قسمت 2
  24:30
 • الگویی برای اینکه به چه چیز ایمان دارید ـ قسمت 1
  24:30
 • الگویی برای اینکه به چه چیز ایمان دارید ـ قسمت 2
  24:30
 • الگویی برای اینکه به چه چیز ایمان دارید ـ قسمت 3
  24:30
 • قدرت روح القدس در زمدگی ایماندار ـ قسمت 1
  24:30
 • قدرت روح القدس در زمدگی ایماندار ـ قسمت 2
  24:30
 • قرضی که به طور کامل پرداخت شد
  24:30
 • پیغام قیام ـ قسمت 1
  24:30
 • پیغام قیام ـ قسمت 2
  24:30