Subscribe Now

Mahunjio ma Redio (Kikuyu Radio Messages)

Reke twaririo ni Mutungatiri Dr Stanley.

Loading Player ...
 • MURANGO NO UMWE WA GUTHII IGǓRǓ
  24:30
 • MUOROTO WA NGAI KWARIA PT1
  24:30
 • MUOROTO WA NGAI KWARIA PT2
  24:30
 • UNGIAGA KUIGUA NGAI PT1
  24:30
 • UNGIAGA KUIGUA NGAI PT2
  24:30
 • KUMENYA MUGAMBO WA NGAI
  24:30