Subscribe Now

Izinhlelo zomsakazo (Zulu Radio Messages)

Lalela izintshumayelo zika Dr. Stanley ngokucindezela lapha ngezansi.

Loading Player ...
 • INDLELA EYA EZULWINI # 1
  24:30
 • INDLELA EYA EZULWINI # 2
  24:30
 • BABA WETHU OSEZULWINI # 1
  24:30
 • BABA WETHU OSEZULWINI # 2
  24:30
 • UJESU KRISTU, INDODANA KANKULUNKULU
  24:30
 • UNKULUNKULU OKHULUMAYO # 1
  24:30
 • UNKULUNKULU OKHULUMAYO # 2
  24:30
 • INHLOSO KANKULUNKULU NGOKUKHULUMA # 1
  24:30
 • INHLOSO KANKULUNKULU NGOKUKHULUMA # 2
  24:30
 • UKWEHLULEKA UKULALELA UNKULUNKULU # 1
  24:30
 • UKWEHLULEKA UKULALELA UNKULUNKULU # 2
  24:30
 • UKWAZI IPHIMBO LIKANKULUNKULU # 1
  24:30
 • UKWAZI IPHIMBO LIKANKULUNKULU # 2
  24:30
 • UJESU KRISTU, ONGAMANDLA ETHU
  24:30
 • UKUBHABATHIZWA, INGABE KUYIMPOQO NOMA UNGAZIKHETHELA?
  24:30
 • INGABE KUSEMQOKA UKUTHI UKHOLWA YINI? # 1
  24:30
 • INGABE KUSEMQOKA UKUTHI UKHOLWA YINI? # 2
  24:30
 • INDLELA YALOKHO OKHOLWA YIKHO # 1
  24:30
 • INDLELA YALOKHO OKHOLWA YIKHO # 2
  24:30
 • INDLELA YALOKHO OKHOLWA YIKHO # 3
  24:30
 • AMANDLA KAMOYA ONGCWELE EMPILWENI YEKHOLWA # 1
  24:30
 • AMANDLA KAMOYA ONGCWELE EMPILWENI YEKHOLWA # 2
  24:30
 • ESIPHAMBANWENI:ISIKWELETU SIKHOKHWE NGOKUPHELELE
  24:30
 • UMYALEZO WOKUVUKA # 1
  24:30
 • UMYALEZO WOKUVUKA # 2
  24:30